خانه اخبار ویژه طالبان می‌گوید دو روزه اصفهان را فتح می‌کنیم