خانه اخبار ویژه طعنه پورمحمدی به جلیلی و قالیباف؛ نه سایه‌نشینم و نه بی‌قرار منصب و مقام