خانه اخبار ویژه طلسم ورود برف و باران به این مناطق شکسته می‌شود