خانه اخبار ویژه طناب دار، فرجام ارتباط پنهانی با زن جوان همسایه