خانه اخبار ویژه ظریف در اصفهان: رای ندادن، رای دادن به اقلیت است!