خانه اخبار ویژه ظریف: هر چه سرمایۀ اجتماعی و گفتگو کمتر باشد، نزاع بیشتر خواهد بود