خانه اخبار ویژه عاقبت، تکلیف تعطیلی روز شنبه مشخص شد