خانه اخبار ویژه عاملی عجیب و ساده در امکان بازماندگی از تحصیل