خانه اخبار ویژه عباس عبدی: مساله مردم رای دادن به خانم و آقای الف یا ب نیست