خانه اخبار ویژه عباس عبدی: چگونه نظر مردم محرمانه می‌شود؟