خانه اخبار ویژه عباس قادری؛ از شلاق خوردن برای خوانندگی تا دیدار با رئیس جمهور