خانه اخبار ویژه عبدولی: محمد بنا کار شاقی انجام نداده