خانه اخبار ویژه عبدی: رفتار با دانشجوی پزشکی، شبیه زندانی!