خانه اخبار ویژه عربستانی‌ها با این عکس به ایرانی‌ها پُز دادند