خانه اخبار ویژه عربستان: توافق ما با ایران بر اساس احترام متقابل است