خانه اخبار ویژه عربستان و چین انتخابات ندارند؛ مردم هم تکلیفشان روشن است