خانه اخبار ویژه عضو اتاق بازرگانی: درآمد سرانه لیبی و عراق هم از ایران بیشتر است