خانه اخبار ویژه عضو مجمع تشخیص: خاتمی برای کشور‌های عربی هم امنیت به ارمغان آورده