خانه اخبار ویژه علت ایجاد اختلال در سامانه درخواست کارت سوخت