خانه اخبار ویژه علم الهدی: دیگر در کشور آثار تحریم و مشکل حس نمی‌کنیم