خانه اخبار ویژه علیرضا دبیر: هر کس روحیه خوب بودن را از کشتی‌گیر ما بگیرد منافق است