خانه اخبار ویژه عملیات سپاه پاسداران به روایت نورنیوز: بخشی از پاسخ بود