خانه اخبار استانی عمل “تومورگلیوم مغزی” با موفقیت در بوشهر انجام شد