خانه اخبار ویژه عکسی از آقای وزیر که آبروی ایران را در چین برد