خانه اخبار ویژه عکسی از ازدواج همزمان یک مرد با هفت دختر!