خانه اخبار ویژه عکسی از حداد عادل در دفتر مسعود پزشکیان