خانه اخبار ویژه عکسی از مشهد که به بهانه «منیژه» پربازدید شد