خانه اخبار ویژه عکسی از نماینده همراه جلیلی در ستاد انتخابات