خانه اخبار ویژه عکسی تاریخی از چهار سال پیش، همین امروز در اتوبان نیایش