خانه اخبار ویژه عکسی دیده‌نشده از یک نمایش «تخته‌حوضی» در عصر قاجار