خانه اخبار ویژه عکسی عجیب از آسمان ایران همزمان با شنیده شدن صدای انفجار