خانه اخبار ویژه عکسی که نشان می دهد متروی تهران برای این دختر نحسی دارد!