خانه اخبار ویژه تصاویر/ آموزش غسالی به دانشجویان در بهشت زهرا