خانه اخبار ویژه عکس/ آیه نصب شده در محل سخنرانی امروز رهبری