خانه اخبار ویژه عکس/ ابتکار عجیب داوطلب کنکور در جلسه امتحان