خانه اخبار ویژه عکس/ استوری تند و توفانی امید انورافکن علیه میثاقی