خانه اخبار ویژه عکس/ اولین تمرین تیم ملی بعد از فلسطین