خانه اخبار ویژه عکس/ اولین واکنش برانکو بعد از قبول هدایت چین