خانه اخبار ویژه عکس/این کاغذ کوچک با ۳۵میلیون تومان برابر شد!