خانه اخبار ویژه عکس/ این کودک آخرین شاه سلسله قاجار شد