خانه اخبار ویژه عکس/ بازدید رئیسی از معدنی که در نزدیکی آن به شهادت رسید