خانه اخبار ویژه عکس/ بازگشت عبدی به تمرینات با شمایل جدید