خانه اخبار ویژه عکس/ بدن ورزیده وریا غفوری در روز‌های بازنشستگی