خانه اخبار ویژه عکس/ بهشتی، طالقانی، موسوی اردبیلی و موسی صدر اگر در این صحنه ها دوربین داشتند!