خانه اخبار ویژه عکس تازه عروس خاندان سلطنتی، شایعات مخوف را بیشتر کرد!