خانه اخبار ویژه عکس/ تبدیل خانه محل تولد هیتلر به مکان غیرمنتظره