خانه اخبار ویژه عکس/ تبریک لندنی به تیم ملی و سامان قدوس