خانه اخبار ویژه عکس/ تعجب بازیکن الاتحاد از هوای اصفهان