خانه اخبار ویژه عکس/ تغییر نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان در سال ۵۵