خانه اخبار ویژه عکس/ ثبت یکی از رنگارنگ‌ترین و جامع‌ترین نما‌ها از کیهان